ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Van: MI-Groep, handelend onder de namen MI-Groep, buitenspecialist.nl, recycling-kunststof.nl, rubberen-tegel.nl, buiten-inrichting.nl, recycling-kunststof.com, rubberentegel.nl, epdm-tegel.nl, rubberen-tegel.be, epdm-tegel.be, valtegel.nl, staltegel.nl, vouwtent.nl, rubberentegel.be, rubberen-tegels.nl, staltegels.nl, valtegels.nl ,terrasplank.nl parkmeubilair-stadsmeubilair.nl, vlonderplank.nl. Gevestigd: Tragel 35, 4507 JE, Schoondijke. Hierna te noemen “MI-Groep".

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van MI-Groep, strekkende tot verkoop en levering van zaken.
1.2 Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien MI-Groep dit uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.
1.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene leveringsvoorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien MI-Groep dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.
1.4 Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van MI-Groep, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie MI-Groep de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
1.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

Artikel 2: offertes

2.1 Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van MI-Groep tot het aangaan van een overeenkomst) zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.
2.2 Alle prijzen zijn af fabriek en zijn exclusief omzetbelasting, plaatsingskosten, kosten van montage/installatie en vrachtkosten.
2.3 Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten en op de website dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de geleverde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door MI-Groep verzonden bescheiden en op website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.
2.4 Indien en voor zover MI-Groep in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van MI-Groep of door levering door MI-Groep. In het laatste geval wordt de factuur van MI-Groep als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging van MI-Groep bindend.
2.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meerkost prijsfactoren een verhoging ondergaan, is MI-Groep gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen.
2.6 De kosten van eventuele terugname en/of vernietiging van emballage zijn niet in de geoffreerde of overeengekomen prijzen begrepen.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt emballage, indien noodzakelijk, tegen kostprijs aan de afnemer doorberekend. Indien terugname van emballage tussen partijen wordt overeengekomen,wordt slechts duurzame emballage, welke in goede staat verkeert, teruggenomen tegen vergoeding door MI-Groep van de kostprijs.

Artikel 3: klachten

3.1 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend,een beschrijving van de grieven bevatten en binnen acht dagen na levering in het bezit van MI-Groep zijn, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Bij gebreke hiervan heeft MI-Groep het recht de klacht naast zich neer te leggen.
3.2 Betreft de klacht gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek de wederpartij is gebleken of had kunnen blijken, echter nimmer later dan twee maanden na levering. Op deze regeling kan door de wederpartij geen beroep worden gedaan indien hij het gebrek door een eenvoudige steekproef binnen acht dagen na levering had kunnen constateren.
3.3 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
3.4 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor klachten opleveren.
3.5 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens MI-Groep bestaande verplichtingen.
3.6 De wederpartij kan op een klacht geen beroep doen, indien hij MI-Groep niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de klacht gerechtvaardigd is.
3.7 Indien de klacht een deel van de geleverde zaken betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde zaken, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.
3.8 Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal MI-Groep tot niet meer gehouden zijn dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van MI-Groep) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak. 3.9 De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of MI-Groep niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 4: garantie

4.1 MI-Groep garandeert gedurende een periode van 12 maanden na de levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde, nieuwe zaken, mits de klacht daaromtrent schriftelijk en gemotiveerd aan MI-Groep kenbaar wordt gemaakt op de wijze als in artikel 3 is bepaald en mits alle instructies van MI-Groep met betrekking tot het gebruik van die zaken juist, tijdig en volledig is opgevolgd.
4.2 De garantie betreft uitsluitend gebreken in het materiaal of fabricagefouten of gebrekkige afwerkingen.
4.3 Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor de geleverde zaak bedoeld is, alsmede gebreken ontstaan door normale slijtage en gebreken ontstaan als gevolg van montage en/of installatie,onderhoud of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.
4.4 Indien een door MI-Groep geleverde zaak binnen de garantietermijn gebreken vertoont die onder de garantie vallen, verplicht MI-Groep zich die zaak te herstellen dan wel gratis door een nieuwe gelijksoortige zaak te vervangen dan wel het ter zake van die geleverde zaak aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. MI-Groep zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan de geleverde zaak, anders dan aan de geleverde zaak zelf.
4.5 Indien MI-Groep de geleverde zaak niet zelf heeft vervaardigd, geeft MI-Groep in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van de geleverde zaak aan MI-Groep heeft verstrekt.
4.6 Op geleverde gebruikte zaken wordt geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.7 De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan alle verplichtingen jegens MI-Groep heeft voldaan.

Artikel 5: aansprakelijkheid

5.1 Alle aansprakelijkheid betreffende het product en/of de dienst en de levering, het vervoer en het gebruik ervan is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MI-Groep.
5.2 De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in 5.1`geldt niet indien en voor zover MI-Groep het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt.
5.3 De wederpartij vrijwaart MI-Groep voor alle aanspraken van derden op MI-Groep ter zake van schade, zowel materiële als immateriële, welke deze derden mochten lijden.
5.4 MI-Groep is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens MI-Groep verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van de geleverde zaak of als gevolg van onjuistheid van enig ontwerp, tekening of model.
5.5 Voor schade veroorzaakt door niet-ondergeschikten, ook door hun opzet of grove schuld, is MI-Groep niet aansprakelijk.
5.6 Voor schade veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door MI-Groep gebruikte hulpzaken is MI-Groep niet aansprakelijk.

Artikel 6: levering

6.1 Alle leveringen geschieden af fabriek: transport van de zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Levering kan in gedeelten plaatsvinden.
6.3 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging)op de dag waarop de wederpartij MI-Groep voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de wederpartij MI-Groep alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld.
6.4 De levertijd geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.5 Indien MI-Groep door overmacht niet in staat is binnen de levertijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft MI-Groep het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en deugdelijk geleverd kan worden, een en ander zonder dat MI-Groep gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.
6.6 Van overmacht aan de zijde van MI-Groep is sprake, indien MI-Groep na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, niet functioneren van computerapparatuur of–programmatuur, arbeidsongeschiktheid,storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van MI-Groep als bij derden, van wie MI-Groep de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle (overige) oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van MI-Groep ontstaan.
6.7 MI-Groep heeft het recht leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te doen verrichten.
6.8 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien en zodra de te leveren zaken voor vervoer gereed staan op het terrein van MI-Groep.
6.9 Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet in acht wordt genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: uitvoering van de overeenkomst

7.1 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met MI-Groep aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de wederpartij in rekening gebracht. Montage en/of installatie behoort alleen tot de levering indien dit schriftelijk overeengekomen is. Indien de montage en/of installatie is overeengekomen, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat:
- de speelplek voor de plaatsing vrijgemaakt is van los oppervlakte materiaal;
- het op de speelplek aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd;
- de speelplek goed bereikbaar is voor het transportmiddel van MI-Groep;
- de speelplek is gevrijwaard van de aanwezigheid van kabels en leidingen;
- voor aanvang van de installatie een vertegenwoordiger namens de wederpartij aanwezig is om een juiste plaatsing te realiseren.De wederpartij is verantwoordelijk voor de ondergrond onder en rondom de te leveren zaak. De ondergrond dient te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de normen. MI-Groep zal de wederpartij hieromtrent de nodige informatie verstrekken.
7.2 MI-Groep is gerechtigd om, indien dit tot een goede uitvoering van een aangegane overeenkomst noodzakelijk of bevorderlijk is, derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen en de kosten van deze inschakeling aan de wederpartij in rekening te brengen. 7.3 MI-Groep verplicht zich tot uitvoering van een opdracht volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.

Artikel 8: betaling

8.1 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden voor levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van MI-Groep of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bank- of postrekening van MI-Groep. MI-Groep is in afwijking van het bovenstaande echter steeds gerechtigd contante betaling,vooruitbetaling of het stellen van zekerheid voor de betaling van haar facturen te verlangen.
8.2 MI-Groep behoudt zich de eigendom van geleverde producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclusief eventuele rente, incassokosten e.d.,betaald en door MI-Groep geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde producten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt zijn in andere producten.
8.3 Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
8.4 Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten), alsmede de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover MI-Groep door onherroepelijke rechterlijke uitspraak ter zake in het ongelijk is gesteld.
8.5 De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van € 250,00.
8.6 Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is MI-Groep steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

Artikel 9: retentierecht en opschortingsrecht

9.1 Indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan MI-Groep verschuldigde, heeft MI-Groep het recht aan hem door of namens de wederpartij ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden,totdat integrale betaling van het aan MI-Groep verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
9.2 In het in 9.1 bedoelde geval, zal MI-Groep eveneens gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld

Artikel 10: ontbinding

10.1 Ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal MI-Groep gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen MI-Groep en de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: industriële eigendomsrechten

11.1 Industriële eigendomsrechten van MI-Groep, zoals auteursrechten, octrooien, merkenrechten, modellenrechten, tekeningen, reclames, kwekersrechten, alsmede rechten op een handelsnaam en andere industriële eigendomsrechten, blijven exclusief toekomen aan MI-Groep.
11.2 Indien MI-Groep aan de wederpartij het recht verleent van enig recht als hier bedoeld gebruik te maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. MI-Groep zal niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding aan de wederpartij of derden terzake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.

Artikel 12: adres

12.1 Facturen, correspondentie en dergelijke van MI-Groep zullen geacht worden de wederpartij te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de wederpartij, dat door de wederpartij laatstelijk als zodanig aan MI-Groep is medegedeeld.

Artikel 13: woonplaats

13.1 Partijen kiezen terzake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Schoondijke.
13.2 De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen, behoudens de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter op grond van het bepaalde in artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 14: toepasselijk recht

14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

Artikel 15: wijzigingen

15.1 MI-Groep is steeds bevoegd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.
15.2 Wijzigingen zullen voor de wederpartij slechts verbindend worden, indien MI-Groep de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de wederpartij MI-Groep schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.
15.3 Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en MI-Groep die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing waren.

Copyright © Mi-Groep. All rights reserved.